Regulamin Forum Freelancer.org.pl

Regulamin jest podstawowym aktem regulującym zasady korzystania z Forum Freelancer.org.pl. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.

§ 1
Definicje związane z działaniem forum
 1. Forum Freelancer.org.pl - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.freelancer.org.pl/ poświęcony tematyce działalności i pracy na zasadzie freelancera lub wolnego strzelca, pracującego na zlecenie na podstawie odrębnych umów o pracę jak umowa o dzieło lub umowa zlecenie lub prowadzącego działalność gospodarczą i w dużej mierze współpracującego bezpośrednio z klientem końcowym. Forum Freelancer.org.pl w szczególności porusza tematykę pracy świadczonej zdalnie, za pośrednictwem Internetu w zakresie takich usług jak tworzenie stron internetowych, programowanie, grafika, copywriting, dziennikarstwo internetowe, fotografia, doradztwo, obsługa IT, reklama, marketing, pozycjonowanie etc.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w serwisie Forum Freelancer.org.pl.Użytkownikiem Forum Freelancer.org.pl może zostać każda osoba fizyczna. Dodawanie postów (wpisów) jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu w serwisie Forum Freelancer.org.pl. Treść dodanych postów (wpisów) będzie widoczna dla wszystkich Internautów. Udział w Forum Freelancer.org.pl jest bezpłatny.
 3. Post (wpis) – pisemna wypowiedź użytkownika, moderatorów lub administratora na Forum Freelancer.org.pl, którą może edytować użytkownik bądź administracja Forum Freelancer.org.pl. Użytkownicy forum Freelancer.org.pl publikują swoje wypowiedzi w formie postów (wpisów) na własną odpowiedzialność, co obejmuje także ewentualne roszczenia osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik forum Freelancer.org.pl.
 4. Ogłoszenie - Post (wpis), w której użytkownik Forum Freelancer.org.pl ogłasza np. zlecenia do wykonania czy wiadomość o poszukiwaniu osób do współpracy, dodany w wyznaczonym miejscu na Forum Freelancer.org.pl (kategoria „Marketplace”). W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje.
 5. Wpis (post) reklamowy – post (wpis) w formie reklamy danego produktu lub usługi związanego/-ej z działalnością freelancerów, dodany w wyznaczonym miejscu na Forum Freelancer.org.pl (kategoria „Marketplace”). Wpisu reklamowego może dokonać nieodpłatnie każdy zarejestrowany użytkownik Forum Freelancer.org.pl, jednak niedozwolone jest spamowanie. Wpis (posty) reklamowe będą każdorazowo poddawane weryfikacji administratora Forum Freelancer.org.pl pod kątem przydatności dla użytkowników Forum Freelancer.org.pl
 6. Kategoria „Marketplace” - wyznaczone miejsce na Forum Freelancer.org.pl, gdzie dozwolone jest nieodpłatne umieszczanie wpisów (postów) reklamowych, ogłoszeń kupna/sprzedaży/wynajmu oraz ogłoszeń dotyczących pracy, współpracy lub zleceń dla freelancerów w zakresie tematyki forum Freelancer.org.pl.
 7. Prywatna wiadomość – krótka informacja przesyłana między użytkownikami za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej zintegrowanego z Forum Freelancer.org.pl, widoczna tylko dla nadawcy i odbiorcy/-ów wiadomości.

§ 2
Zakres regulaminu
 1. Regulamin określa: Warunki korzystania z Forum Freelancer.org.pl, zasady ochrony danych osobowych oraz zasady funkcjonowania Forum Freelancer.org.pl
 2. Korzystanie z Forum Freelancer.org.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 3. Zabrania się umieszczania na Forum Freelancer.org.pl reklam o charakterze komercyjnym nie związanych z tematyką forum. Reklamy związane z tematyką Forum Freelancer.org.pl w formie nieodpłatnych Wpisów (postów) reklamowych mogą być umieszczane wyłącznie we wskazanym miejscu na Forum Freelancer.org.pl w kategorii „Marketplace” i będą każdorazowo poddawane weryfikacji pod tym kątem przez administratora Forum Freelancer.org.pl.
 4. Wydawca Forum Freelancer.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów reklamowych i Ogłoszeń w nim zamieszczonych.
 5. W sprawie umieszczenia płatnych reklam firm i instytucji w innej formie niż Wpisy (posty) na forum prosimy kontaktować się z Administracją Forum Freelancer.org.pl, pod adresem e-mailowym admin@freelancer.org.pl

§ 3
Wprowadzanie zmian w regulaminie
 1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany regulaminu Forum Freelancer.org.pl. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Forum Freelancer.org.pl nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Forum Freelancer.org.pl. Logowanie do Forum Freelancer.org.pl i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§ 4
Rejestracja
 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Forum Freelancer.org.pl jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w Forum Freelancer.org.pl były aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie Forum Freelancer.org.pl.
 3. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Forum Freelancer.org.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika.
 4. W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Forum Freelancer.org.pl na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Forum Freelancer.org.pl oraz do zapewnienia, by oferowane przez Forum Freelancer.org.pl usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.
1.
§ 5
Prawa autorskie
 1. Kopiowanie i rozpowszechniane treści, oraz innych materiałów zawartych na Forum Freelancer.org.pl bez podania źródła, z jakiego pochodzą, jest zabronione.
 2. Zabrania się łamania praw autorskich i wykorzystywania nie swoich materiałów.
 3. Każdy użytkownik Forum Freelancer.org.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w swoich wypowiedziach.

§ 6
Funkcjonowanie Forum
 1. Każdy użytkownik Forum Freelancer.org.pl ma prawo do wyrażania swojej opinii, myśli i poglądów w formie postów (wpisów) na Forum Freelancer.org.pl, ponosząc przy tym odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, patrz §1, pkt. 3. Użytkownicy Forum Freelancer.org.pl mają ponadto do swojej dyspozycji system prywatnych wiadomości, za pomocą którego mogą komunikować się z innymi osobami z poszanowaniem prawa i godności tych osób.
 2. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum Freelancer.org.pl, jak również wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami Forum Freelancer.org.pl w ramach systemu pocztowego prywatnych wiadomości, zintegrowanego z Forum Freelancer.org.pl.
 3. Zakazuje się zamieszczania na Forum Freelancer.org.pl wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazuje się umieszczania na Forum Freelancer.org.pl wpisów reklamowych o charakterze komercyjnym poza sytuacjami wymienionymi w punkcie 5 niniejszego paragrafu oraz definicji zawartych w §1, pkt 5 oraz §2 pkt 3, wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm i komunizm, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym. Promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.
 5. Na Forum Freelancer.org.pl dopuszcza się dodawanie ogłoszeń oraz postów (wpisów) o charakterze reklamowym jednak tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu, a mianowicie w kategorii oznaczonej jako „Marketplace”, w stosownych podkategoriach (tj. „Kupię”, „Sprzedam”, „Współpraca”, „Wynajmę”). Ogłoszenia i wpisy (posty) reklamowe muszą być zgodne z tematyką Forum Freelancer.org.pl, a więc dotyczyć pracy na zasadzie wolnego strzelca i freelancera oraz narzędzi, sprzętu, oprogramowania lub materiałów do pracy freelancerów.
 6. Administracja Forum Freelancer.org.pl zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz wysłania do Użytkownika Forum Freelancer.org.pl będącego autorem usuniętego wpisu ostrzeżenia o złamaniu regulaminu. Notoryczne naruszanie zapisów niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem konta Użytkownika z serwisu Forum Freelancer.org.pl.
 7. Osoby czujące się urażone treściami na Forum Freelancer.org.pl mają prawo do kontaktu z Administracją Forum Freelancer.org.pl pod adresem e-mail admin@freelancer.org.pl celem usunięcia wpisu.
 8. Kwestionowany wpis, niezgodny z obowiązującym regulaminem Administracja Forum Freelancer.org.pl zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią.
 9. Nie należy podszywać się pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.
 10. Zawartość treści wpisów na Forum Freelancer.org.pl są tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora.
 11. Zabrania się spamowania na Forum Freelancer.org.pl. Wiadomości przeznaczone tylko dla jednego lub nielicznych użytkowników Forum Freelancer.org.pl prosimy wysyłać za pomocą systemu prywatnych wiadomości.

§ 7
Użytkownicy
 1. Użytkownik ma prawo czynnie i nieodpłatnie uczestniczyć w życiu Forum Freelancer.org.pl z wyjątkiem sytuacji, kiedy jego konto usunięte, na skutek rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, o czym mowa w §6, pkt. 6.
 2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad netykiety i dbać o posługiwanie się poprawną polszczyzną.
 3. Użytkownik ma prawo do odwołania od przyznanych kar.
  - Pierwszą drogą jest pisemna rozmowa z moderatorem przy pomocy prywatnych wiadomości
  - Jeśli ta nie przyniesie satysfakcjonującego rozwiązania, użytkownik może poprosić drogą pisemną o pomoc administratora Forum Freelancer.org.pl – adres e-mail admin@freelancer.org.pl.
 4. Posty (wpisy) Użytkownika mogą zostać usunięte przez administrację Forum Freelancer.org.pl, jeśli nie naruszają one zapisy niniejszego regulaminu. Jeśli Użytkownik Forum Freelancer.org.pl notorycznie i w sposób rażący łamie niniejszy regulamin, jego konto zostanie usunięte.
 5. Użytkownik nie ma prawa rozsyłać do innych Użytkowników Forum Freelancer.org.pl spamu za pomocą systemu wiadomości prywatnych.

§ 8
Postanowienia końcowe
 1. Do spraw które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z działalności tego serwisu między właścicielem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, należy rozwiązywać polubownie lub w sądzie.